מושגים במשכנתא

שתף -

מאמרים נוספים

יוליה זורובסקי ויאנה פרדקין

5 טעויות שכדאי לכם להימנע מהן בבחירת יועץ משכנתאות

רכישת דירה היא אחת ההחלטות החשובות ביותר בחיינו. משכנתא היא כלי פיננסי חשוב המאפשר לנו לממן את רכישת הדירה. בחירת יועץ משכנתאות מקצועי ואמין יכולה לחסוך לנו זמן וכסף.

במאמר זה נסקור מספר טיפים חשובים לבחירת יועץ משכנתאות.

מיחזור משכנתא

מיחזור משכנתא

בואו נדבר על דבר שבדרך כלל גורם לכולנו להזיע קצת בקרביים – מחזור משכנתא. אבל לפני שאתם מתחילים לחפש את המגבת, אני מבטיחה לכם שזו תהיה חוויה הרבה יותר נעימה ממה שאתם חושבים. אז, למה אתם צריכים מחזור משכנתא? ואיך זה יכול להפוך את ההלוואה הזו למשהו קצת פחות… טרחני?

סיכום סיקור כתבה על שוק הנדלן נכון לאוקטובר 2023

נתוני נדל"ן ושוק הדיור בישראל לחודש אוקטובר 2023

שוק הנדל"ן בישראל נחשב לאחד היותר מסובכים והמורכבים והלא יציבים בזמנים האחרונים, חודש אוקטובר 2023 הביא עימו ועם הסקירה הזאת הפתעות מעניינות ומגמות מסקרנות שלחלוטין תשנה את הדרך והצורה שבה אנחנו מתייחסים לשוק הנדל"ן ולדרך שבה אנחנו מבינים אותה

משכנתא עסקית

משכנתא עסקית

משכנתא עסקית לאחרונה נשמעת יותר ויותר- והגיע הזמן שכולנו נבין על מה מדובר- ומה המשמעויות שלה. מתי היא אפשרית? מתי היא כדאית? ואיזה בדיוק בעיות

תחזרו אלי!

המאמר הזה בא לעשות קצת סדר במושגים הכי חשובים שתפגשו בתחום המשכנתאות, להסביר בשפה פשוטה את כל מה שאתם רוצים להבין ולדעת.

אינפלציה

מדובר על תהליך מתמשך של עליית מחירים. האינפלציה נמדדת על ידי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן.

אשראי

זכות לשימוש בסחורות ושירותים, או לקבל זכות קניין בהם, עם התחייבות לתשלום במועד מאוחר יותר. פער הזמנים שבין מועד קבלת הזכות ובין מועד התשלום בגינה הוא הבסיס לגביית הריבית. 

בורסה לניירות ערך

זירת שוק מוסדר למסחר בניירות ערך על פי כללים שקבע ארגון סוחרים.

בנק

מוסד העוסק בעיקר בקבלת פיקדונות ובמתן הלוואות, וקיבל רישיון על פי חוק.

בסיס הכסף

סכום המזומנים שבמחזור ופיקדונות הבנקים בבנק ישראל.

גידור

עסקה פיננסית שמטרתה להגן על משקיע מפני שינויים בערך ההשקעה.

גירעון תקציבי

ההפרש בין ההכנסות וההוצאות של הממשלה בתקציב, כאשר ההוצאות גבוהות מההכנסות.​

גרירת הלוואה

שיעבוד נכס חלופי במקום הנכס הממושכן לשם הבטחת החזר ההלוואה ללא שינוי בתנאי ההלוואה הקיימים, אלא מסיבות סבירות, שיובאו לידיעת הלווה.​

דיבידנד

חלק מרווחיה של החברה  המחולק לבעלי מניותיה לערך בהתאם לחלק המניות של כל אחד מהם במניות החברה. חברה אינה מחויבת בחלוקת דיבידנד גם אם היא רושמת רווחים.​

דירוג אשראי

ציון הניתן לאנשים פרטיים, לחברות או למדינות, ומגדיר את יכולתן לפרוע הלוואות. חישוב הדירוג מסתמך על ההיסטוריה הפיננסית, מצב הנכסים וההון העצמי, והיקף ההתחייבויות שיש לגוף המוערך. דירוג האשראי משמש משקיעים לצורך הערכת הסיכונים הנוגעים ליכולת הפירעון של הגוף הלווה. ​

דפלציה

תהליך מתמשך של ירידה במדד המחירים לצרכן.​

הבורסה לניירות ערך בתל אביב

הבורסה למסחר בניירות ערך בתל אביב שבה נסחרים מניות ,שטרי אופציה, איגרות חוב, שטרי אוצר ונגזרים. הבנקים הם הבעלים העיקריים של הבורסה לניירות ערך של תל אביב.​

היפר- אינפלציה

מצב של עלייה מהירה מאוד במחירים לאורך זמן.

הכנסות תפעוליות (של בנק)

הכנסות מעמלות, רווחים ממניות שמחזיק הבנק ודמי ניהול.

הלבנת הון

פעולות פיננסיות שמטרתן להסתיר מקור של כסף, בדרך כלל כסף שמקורו לא חוקי או כסף שלא שולם עליו מס. תהליך ההלבנה" מחזיר את הכסף למערכת החוקית.

הלוואה

סכום כסף ש מלווה (למשל בנק) נותן ללווה (למשל לקוח של בנק), ועל המקבל הכסף להחזיר אותו במועד/ים מאוחר/ים יותר ועל פי תנאים שנקבעו מראש. סכום ההחזר כולל ריבית ולעיתים גם הצמדה.

הלוואה משלימה

הלוואה שניתנה מאמצעיו של הבנק בנוסף כהשלמה להלוואה מוכוונת ולאותה מטרה.

הלוואת בלון

הלוואה שבמהלך כל תקופתה משולמים רק תשלומי הריבית, ואילו הקרן נפרעת במלואה בסוף התקופה. לעיתים גם הריבית משולמת בסוף התקופה.

הלוואת גרייס

הלוואה שבה תשלום הקרן, ולעיתים גם התשלום הראשון של הריבית, נדחה למועד מסוים בתוך תקופת ההלוואה.

הלוואת זכאות

הלוואה הניתנת באמצעות בנק ממקורות המדינה. התנאים לקבלת הלוואת זכאות נקבעים על ידי המדינה עם זאת, מרגע שההלוואה הועמדה, הבנק מחויב לנהוג כלפי הלקוח שנטלהּ על פי אותם קריטריונים החלים על הלוואות מכספיו שלו, אלא אם כן מצוין אחרת.

הלימות הון

היחס הנדרש (על ידי המפקח על הבנקים) בין ההון העצמי של הבנק לבין ההלוואות שהוא נותן (משוקללות לפי רמות הסיכון), כך שהונו של הבנק יספיק כדי לשמש כרית ספיגה למקרה של גידול ההפרשה לחובות מסופקים. יחס הלימות ההון שדורש בנק ישראל מהבנקים עומד כיום על 9%.

המפקח על הבנקים

עובד בנק ישראל, שמונה ל ידי נגיד הבנק לעמוד בראש חטיבת הפיקוח על הבנקים, ובידיו סמכויות ההסדרה, הפיקוח והביקורת על כל התאגידים הבנקאיים.

הפרשי הצמדה

הפרשים הנוצרים כתוצאה משינויים במדד המחירים לצרכן או בערכו של מטבע חוץ ביחס  למועד ביצוע העסקה.​

הפרשי שערים

סכום הנוסף לקרן של הלוואה או פיקדון כתוצאה משינויים בערכו-בש"ח של מטבע החוץ שאליו הם צמודים.

הצמדה למדד

התאמת הערך של נכס/התחייבות לשינויים במדד המחירים לצרכן.

הצמדה למט"ח

התאמת הערך של נכס/התחייבות לשינויים בשער חליפין של מטבע מסוים.

הרשאה לחיוב חשבון

הרשאה שנותן בעל חשבון עו"ש להעביר תשלומים מחשבונו למוטב על פי הוראת המוטב.

חשבון עובר ושב (עו"ש)

חשבון בנק שבו מתנהלות פעולות של כניסת מזומנים ויציאתם.

חוק אי הדפסה

חוק האוסר על הממשלה ללוות כסף מהבנק המרכזי, ומטרתו למנוע אינפלציה. היה אחד הרכיבים של התוכנית לייצוב המשק ב-1985.

חשבון מוגבל

חשבון עו"ש שהבנק סירב לכבד מספר מסוים של צ'קים שנמשכו ממנו בתוך פרק זמן מסוים. אסור לכתוב צ'קים על חשבון מוגבל.

יעד אינפלציה

טווח של עליית המחירים שאליו מכוון בנק ישראל בקביעת המדיניות המוניטרית. היעד נקבע על ידי הממשלה. כיום 3%–1%.

יציבות מחירים

מצב של אינפלציה נמוכה. בישראל יציבות מחירים מוגדרת כאינפלציה שבין 1% ל-3.

כושר החזר

היכולת של לווה לעמוד בתשלומים שנקבעו להחזר הלוואה.

לוח סילוקין

טבלה המפרטת את דרך סילוקו ההדרגתי של חוב על פי תנאים שהוגדרו מראש. 

לוח סילוקין לפי שיטת שפיצר

טבלה המפרטת את דרך סילוקו ההדרגתי של חוב ומבוססת על תשלום חודשי קבוע (למעט הפרשי הצמדה, אם ישנם) לכל אורך תקופת ההלוואה. בתחילת התקופה רכיב הריבית בכל תשלום גבוה, והוא הולך ופוחת בכל תשלום, ובמקביל גדל עם הזמן רכיב הקרן בתשלומים.

מקרו כלכלה

תחום הכלכלה העוסק בכלכלת המשק כולו, במחזורי העסקים, במדיניות הכלכלית ובהשפעותיה על המשק בכללותו – בתוצר, באבטלה, באינפלציה ובסחר החוץ.

מדד המחירים לצרכן

מדד המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומודד את השינויים החודשיים במחירי מוצרים ושירותים, המהווים את "סל הצריכה" של משפחה ממוצעת. ביום ה-15 של כל חודש מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המדד לשינויים שחלו במחירים בחודש הקודם.

מדד המעו"ף (ת"א 25)

מדד משוקלל של ערך 25 המניות של החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה של ת"א. רשימת המניות מתעדכנת אחת לרביע.

מדד מחירי תשומות הבניה

מדד לשינויים החודשיים בהוצאה הדרושה לקניית "סל" קבוע של חומרים, מוצרים ושירותים המשמשים לבניית בתי מגורים, המייצג את הוצאות הבנייה של קבלנים וקבלני משנה. המדד משמש קבלנים לעדכון מחירי הדירות שבבנייה.

מדד ת"א 100

מדד משוקלל לערך 100 המניות של החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה של תל אביב. רשימת המניות מתעדכנת אחת לרביע.

מדיניות מוניטרית

מדיניות המנוהלת על ידי הבנק המרכזי. תפקידה להשיג את מטרות הבנק באמצעות קביעת הריבית לטווח קצר וכלים מוניטריים נוספים.

מדיניות פיסקלית

מדיניות הממשלה בנושאי תקציב המדינה, , הכנסותיה והוצאותיה, גביית המסים וגודל החוב הציבורי. על תכנון וביצוע מדיניות זו מופקד משרד האוצר. ​

מיקרו כלכלה

תחום הכלכלה העוסק בתהליכי קבלת ההחלטות של הפרטים והפירמות. ​

מיתון

מצב שבו התוצר המקומי של המשק לא גדל. ​

מילווה קצר מועד (מק"מ)

מלווה קצר מועד (מק"מ) הינו נייר ערך ממשלתי המונפק על ידי בנק ישראל, והוא משמש כאחד הכלים המוניטריים שמפעיל בנק ישראל. המק"מ, שמונפק לטווח של עד שנה, אינו צמוד ואינו נושא ריבית; המק"מ נמכר ונסחר במחיר נמוך מערכו הנקוב (נסחר בניכיון). המק"מ מונפק במכרז לציבור.​

מניה

חלק בבעלות על חברה. לבעלי מניות זכות הצבעה בחברה בהתאם למספר המניות שברשותם, זכות לקבלת דיבידנד וזכויות בפירוק. ​

מסגרת אשראי

סכום המשיכה המרבי שתאגיד בנקאי הסכים לכבד משיכות מחשבון עובר ושב של הלקוח ביתרת חובה.​

מירווח הריבית

הפער בין הריבית שהבנק גובה על הלוואות לבין הריבית שהוא משלם על הפיקדונות.

משיכת יתר

יתרה שלילית בחשבון עובר ושב החורגת מגובה מסגרת האשראי שקבע הבנק.​

משך חיים ממוצע (מח"ם)

אורך החיים הממוצע של איגרת חוב. נמדד בשנים באמצעות שקלול תשלומי הקרן של האיגרת והריבית עליה לאורך חייה עד לפדיונה הסופי. המח"ם מכונה גם  "אריכות".​

משכנתא

נכס מקרקעין הממושכן לטובת מלווה כבטוחה להלוואה.​

נגיד בנק ישראל

הנגיד עומד בראש בנק ישראל. תפקידיו מוגדרים בחוק בנק ישראל 2010, והוא משמש גם יועץ כלכלי לממשלה. הנגיד ממונה על ידי נשיא המדינה, בהמלצת הממשלה, לתקופה של 5 שנים. הוא מכהן כיו"ר הוועדה המוניטרית וחבר במועצה המנהלית.​

סיכון אשראי

הסיכון שצד בעסקה לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו במלואן במלואן​

עמלה בנקאית

תשלום שאינו ריבית, הנגבה על ידי הבנק בתמורה לשירות.

עמלת פירעון מוקדם

עמלה הנגבית במקרים מסוימים בעת פירעון מוקדם של הלוואה. מהותה היא פיצוי כלכלי לבנק בגין ההפסד שעלול להיגרם לו כתוצאה מהפירעון המוקדם.​

עקום תשואה

עקום המתאר את הקשר שבין התשואה לבין מועד הפדיון של אג"ח, על ידי השוואה של שיעורי התשואה על אג"ח הנבדלות זו מזו רק במועדי הפדיון. ​

ערבות חוק מכר

ערבות הניתנת על ידי בנק לרוכש דירת מגורים ממוכר דירה חדשה, המבטיחה לקונה את החזרת הכספים ששילם למוכר תמורת הדירה במקרה שהמוכר לא יוכל להעביר לקונה את הזכויות בנכס, כמוסכם בהסכם המכר. ומחמת העילות שנקבעו בחוק.​

פיחות

ירידת הערך של מטבע ביחס לערך של מטבע של מדינה אחרת.​

פיקדון קצר מועד (פק"ם)

כסף המופקד בבנק לתקופה קצרה – עד שנה – הנושא ריבית שקלית, קבועה מראש לכל התקופה או משתנה בהתאם לשינויים בריבית בנק ישראל.

פרמיית סיכון

תוספת תשואה, מעבר לתשואה של נכס חסר סיכון, לשם פיצוי על הסיכון הגלום בנייר.​

ריבית

מחיר השימוש בכסף בזמן נתון: הסכום (באחוזים) שניתן להרוויח מפיקדון, או הסכום (באחוזים) שיש לשלם על הלוואה.

ריבית בנק ישראל

הריבית בה בנק ישראל מלווה או לווה כספים ל/מאת התאגידים הבנקאים והיא נקבעת על ידי הוועדה המוניטרית של הבנק.​

ריבית דריבית

הריבית שנצברה על הקרן, המצטרפת לקרן בסוף כל תקופת הפקדה; הפיקדון מתחדש בסכום הקרן יחד עם הריבית שנצברה. לחלופין, בתום כל תקופת חידוש הריבית נפרעת לחשבון העו"ש.​

ריבית משתנה

ריבית המשתנה אחת לתקופה על פי בסיס מסוים שנקבע מראש, ​

ריבית נומינלית

שיעור הריבית הנקבע במועד ביצוע עסקה, שאינו מביא בחשבון את עליית המחירים. ​

ריבית פריים

ריבית הנקבעת בכל בנק על בסיס ריבית בנק ישראל ובתוספת מירווח.​

ריבית קבועה

ריבית שאינה משתנה לאורך כל תקופת ההלוואה או הפיקדון.​

ריבית ריאלית

שיעור הריבית מעבר לעליית המחירים בתקופה מסוימת (חודש או שנה).​

שיעור צמיחה ריאלי

גידול התוצר בין שתי תקופות באחוזים, בניכוי עליית המחירים.​

תוצר מקומי גולמי (תמ"ג)

סך הסחורות והשירותים שיוצרו בתוך מדינה מסוימת במהלך תקופה נתונה, במונחים כספיים. התוצר שווה גם סך תשלומי השכר ורווחי הפירמות.​

תמ"ג לנפש

סך התוצר המקומי הגולמי מחולק באוכלוסיית המדינה. משמש אינדיקציה לרמת החיים במדינה.​

תשואה

רווח או הפסד על השקעה, הנמדד כאחוזים מסך ההשקעה המקורית.​

תשואה לפדיון

התשואה שתתקבל מאיגרת חוב (או מכל מכשיר חוב אחר) אם היא תוחזק עד לפדיונה הסופי, ואם כל התקבולים ממנה (קרן וריבית) יישאו אותו שיעור תשואה. ידועה גם כתשואה הפנימית של איגרת חוב ומוצגת בדרך כלל במונחים של ריבית שנתית אפקטיבית. ​

תשואה ריאלית

היחס בין הרווח או ההפסד על השקעה לסך ההשקעה, בניכוי עליית המחירים בתקופה שעליה נסבה המדידה.​

יוליה זורובסקי ויאנה פרדקין
כללי
יוליה זורובסקי

5 טעויות שכדאי לכם להימנע מהן בבחירת יועץ משכנתאות

רכישת דירה היא אחת ההחלטות החשובות ביותר בחיינו. משכנתא היא כלי פיננסי חשוב המאפשר לנו לממן את רכישת הדירה. בחירת יועץ משכנתאות מקצועי ואמין יכולה לחסוך לנו זמן וכסף.

במאמר זה נסקור מספר טיפים חשובים לבחירת יועץ משכנתאות.

קרא עוד »
מיחזור משכנתא
יועץ משכנתאות
יוליה זורובסקי

מיחזור משכנתא

בואו נדבר על דבר שבדרך כלל גורם לכולנו להזיע קצת בקרביים – מחזור משכנתא. אבל לפני שאתם מתחילים לחפש את המגבת, אני מבטיחה לכם שזו תהיה חוויה הרבה יותר נעימה ממה שאתם חושבים. אז, למה אתם צריכים מחזור משכנתא? ואיך זה יכול להפוך את ההלוואה הזו למשהו קצת פחות… טרחני?

קרא עוד »
סיכום סיקור כתבה על שוק הנדלן נכון לאוקטובר 2023
סקירות שוק
יוליה זורובסקי

נתוני נדל"ן ושוק הדיור בישראל לחודש אוקטובר 2023

שוק הנדל"ן בישראל נחשב לאחד היותר מסובכים והמורכבים והלא יציבים בזמנים האחרונים, חודש אוקטובר 2023 הביא עימו ועם הסקירה הזאת הפתעות מעניינות ומגמות מסקרנות שלחלוטין תשנה את הדרך והצורה שבה אנחנו מתייחסים לשוק הנדל"ן ולדרך שבה אנחנו מבינים אותה

קרא עוד »

ליצירת קשר

השאירו את הפרטים שלכם כאן

הגבורה 1, משרד 28, אשקלון

0523-222-132

תפריט נגישות